Forretningsbetingelserne

(det med småt ...)

Her kan du læse Joomlakonsulenten normale forretningsbetingelser, som er gældende for projekter, support m.m. og længere nede på denne side vedr. hosting.

Hvis du er hostingkunde, kan du springe de normale forretningsbetingelser over gå direkte til forretningsbetingelserne, der vedrører hostingaftalen - klik her.

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

1. Generelt

Disse betingelser er gældende for alle aftaler, der er indgået med:

Joomlakonsulenten IVS – CVR.nr. 39483831

En aftale er gyldig ved kundens accept af et fremsendt tilbud, projekt- eller opgavebeskrivelse. Accepten kan ske pr. e-mail eller telefonisk, der kvitteres med en opfølgende e-mail.

Betingelser for hosting og sikkerheds- og opdateringsaftale er fastlagt i særskilte aftaler afhængig af den valgte tekniske løsning.

Med “kunden” menes den person eller virksomhed, som indgår aftalen med leverandøren.

Med “brugeren” menes kunden eller en hvilken som helst person, som af kunden er bemyndiget til at arbejde med kundens løsning.

Med “projekt” menes de samlede opgaver, som udføres for kunden.

"Leverandøren" er Joomlakonsulenten.

YDELSER

2.1 Aftalens ydelser

De konkrete ydelser i en given aftale fremgår af det fremsendte tilbud eller ved større projekter af den fremsendte projektbeskrivelse.

Alle væsentlige specifikationer ved et projekt skal fremgå af tilbuddet eller projektbeskrivelsen inden kundens accept. Det påhviler kunden at sikre sig, at alle væsentlige specifikationer fremgår af tilbuddet eller projektbeskrivelsen inden accept.

2.2 Projekt specifikke betingelser

Hvis der er aftalt andre betingelser på et givent projekt end de generelle betingelser, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser, så skal de fremgå separat i tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

Det påhviler kunden at sikre sig, at eventuelle særlige betingelser for et projekt fremgår af tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

Når der foreligger en overordnet projektbeskrivelse, som beskriver projektets udformning skal denne godkendes ved underskrift af kunden. Der kan ikke laves om på aftaler i forbindelse med projektbeskrivelsen med mindre andet aftales skriftligt.

3. KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden er eneansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger. Dersom der forsætligt eller groft uagtsomt afgives ukorrekte oplysninger, uanset om det er navnet, kontaktpersonen, forretningsadressen, postadressen, e-mail etc., vil leverandøren annullere ordren.

3.1 Kundens hjemmeside

Kunden er eneansvarlig for enhver oplysning eller ethvert materiale, der er indført og offentliggjort på kundens hjemmeside. Kunden har ejendomsretten og immaterielle rettigheder til det materiale, som kunden eller brugeren offentliggør på kundens hjemmeside.

Det indhold der offentliggøres på eller henvises til, fra kundens hjemmeside skal overholde dansk lov, loven i det eller de lande, hvor kunden har permanent virksomhed eller hjemsted og loven i de lande til hvilke indholdet er rettet eller beregnet.

Kunden er ansvarlig for opnåelse af alle licenser og tilladelser fra offentlige myndigheder m.fl., der er nødvendige for kundens indhold på hjemmesiden.

3.2 Deadline

Hvis der er aftalt en deadline for et projekt, så skal denne fremgå af tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

Kunden er ansvarlig for overholdelse af alle indlagte deadlines i forbindelse med aflevering af materiale, fremskaffelse af nødvendige oplysninger og lignende. Ved overskridelse af deadlines kan leverandøren ikke holdes ansvarlig for overholdelse af det samlede projekts deadline. Dette gælder ligeledes ved mangelfuld overholdelse af deadlines hos tredjepart, som er involveret i projektet.

De relevante deadlines vil fremgå af den fremsendte tidsplan, som udarbejdes umiddelbart efter accept af tilbud eller projektbeskrivelse.

3.4 Diverse

 1. Kunden forpligter sig til at være kontaktbar og vende tilbage med konkrete svar eller materiale således at processen ikke bliver forsinket – med mindre andet aftales.
 2. Kunden forpligter sig til at meddele om ferie, kurser og øvrigt, der kan forsinke processen.
 3. Kunden forpligter sig til at forholde sig til projektbeskrivelsens udformning og forlydende.
 4. Kunden skal sørge for at underrette leverandøren om tiltag eller ændringer, der har betydning for projektet.
 5. Kunden har ansvar for at opgive rigtige informationer og anvende lovligt materiale.
 6. Kunden forpligter sig til at overholde de alm. handelsbetingelser gældende i DK.
 7. Kunden forpligter sig til at fejlmelde rettidigt – så snart fejl opstår og opdages.

4. SUPPORT-AFTALE (HEREFTER OMTALT SOM KLIPPEKORTSAFTALE)

Det er muligt at tegne en klippekortsaftale, som er gældende for 1 år (læs mere om klippekortsaftale her). Perioden for klippekortsaftalen vil fremgå af faktura. Det er muligt at vælge enten en 5, 10, 20 eller 50 timers klippekortsaftale, som forudfaktureres. Såfremt klippekortsaftalen ikke betales inden for betalingsfristen, vil al support blive afregnet til den til enhver tid gældende timepris.

En klippekortsaftale giver kunden og brugere hos kunden adgang til enten support pr. telefon og e-mail inden for leverandørens normale åbningstider. Supporten omfatter hjælp til at bruge det konkrete system, som ligger til grund for projektets løsning. Supporten omfatter også hjælp til at udføre mindre og enkeltstående rettelser eller tilføjelser til løsningen. Der klippes ned til 15 min. ved henvendelse.

Ved rettelser, tilføjelser eller opgaver, som ikke er omfattet af klippekortsaftalen vil leverandøren fremsende konkret tilbud eller timeestimat på løsningen pr. mail.

Med en klippekortsaftale vil kunden have adgang til en særlig fordelagtig timepris for betalte opgaver. Den særlige timesats for opgaver gælder kun såfremt klippekortsaftalen betales rettidigt

Klippekortsaftalen reguleres årligt i henhold til udviklingen i forbrugerprisindekset.

5. TREDJE PARTS WEBHOTELLER

Ved brug af 3. parts webhotel stiller leverandøren ikke nogen garanti for afvikling af Joomla e.l. og tager ikke yderligere ansvar for serverkonflikter, som har indvirkning på systemet. Leverandøren hjælper gerne med opsætning på 3. parts webhotel mod konsulentydelse med mindre andet er aftalt på forhånd i projektbeskrivelsen.

6. RETTIGHEDER TIL PRODUKTET, DOMÆNE VED DK-HOSTMASTER

Kunden har ved endt betaling alle rettigheder til det udviklede produkt. Det være sig kildekoden bag hjemmesiden e.l. og kan desuden uden binding frit vælge om han fortsat vil bruge leverandøren som leverandør. Leverandøren har dog rettigheder til at videredistribuere egen udviklede moduler/komponenter og programmering med mindre andet aftales.

6.1 OPHAVSRETTEN / BRUGSRET

Ophavsretten/brugsret til det udviklede produkt overdrages først til kunden ved betalingen af de udstedte fakturaer.

7. FORPLIGTELSER

Leverandøren er forpligtet til at levere de i tilbuddet eller projektbeskrivelsen anførte ydelser og forpligter sig til at den beskrevne funktionalitet virker som den skal. Såfremt leverandørens ydelse ikke fungerer efter aftale, er leverandøren forpligtet til at fejlrette uden beregning.

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at en webbaseret løsning fungerer i officielt stabile aktuelle versioner af de fem mest udbredte browserplatforme (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome og Safari). Hvis kunden ønsker, at løsningen også skal fungere i ældre udgaver eller på særlige browserplatforme, så skal dette fremgå eksplicit af projektbeskrivelsen. Optimering til mobiler og tablets er ikke en del af optimeringen med mindre andet er aftalt i projektbeskrivelsen. Hjemmesiden vil dog i de fleste tilfælde være optimeret til smartphones og tablets.

7.1 Leverandørens andre forpligtelser samt opsummering

 1. leverandøren overholder deadlines og holder kunden orienteret om milepæle mm.
 2. leverandøren forpligter sig til at være kontaktbar og vende tilbage med konkrete svar eller materiale således at processen ikke bliver forsinket – med mindre andet aftales.
 3. leverandøren sørger for, at produktet bliver udformet i henhold til projektbeskrivelsen.
 4. leverandøren forpligter sig til at meddele om ferie, kurser og øvrige, der kan forsinke processen.
 5. leverandøren holder kunden orienteret om fornyelser i forretningsgangen og arbejdsformer, som kan have betydning for projektets udformning.
 6. leverandøren har ansvar for at opgive rigtige informationer og anvende lovligt materiale.
 7. leverandøren holder kunden orienteret om prisstigninger, forsinkelser mm. hos 3. part, idet der ikke tages ansvar for forretnings- og leveringsbetingelser hos 3. partsleverandør.
 8. leverandøren tager forbehold for trykfejl, prisændringer hos tredjepartsleverandør m.m.
 9. leverandøren orienterer kunden om sygdom e.l., som kan have indflydelse på forløbet.
 10. leverandøren forpligter sig til at forholde sig til de alm. handelsbetingelser gældende i DK

8. PRIS OG BETALING

Leverandørens betalingsbetingelse er 8 dage. Hvis betaling forsinkes pålægges gebyr på kr. 100 samt renter på 2% af det forfaldne beløb. Ved for sen betaling fremsendes en betalingspåmindelse og herefter en rykkerskrivelse, hvor der er pålagt rykkergebyr. Sidste rykkerskrivelse er en varsling om overdragelse til retslig inkasso, og er også pålagt rykkergebyr samt renter.

Alle priser er eksklusive offentlige skatter og afgifter. Hvis der efter aftalens indgåelse fremkommer ændringer i skatter/afgifter, kan leverandøren vælge at forhøje prisen for et igangværende projekt, således at leverandøren holdes skadesløs.

Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, er leverandøren berettiget til at tilbagetrække alle leverede produkter.

9. GARANTI OG LICENS VEDR. OPEN SOURCE CMS-SYSTEMER

For projekter som er udgivet under GNU/GPL-licensen henvises til licensbetingelserne på http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Kunden bedes sætte sig ind i vilkårene for GNU/GPL-licensen, og hvad det vil sige at have et Open Source CMS. Leverandøren rådgiver og vejleder gerne kunden herom.

Leverandøren tager ikke ansvar for anvendelsen af Open Source-systemer, og står kun for opsætningen af disse. Endvidere tager leverandøren ikke ansvar for ‘bugs’ eller fejl i Open Source kildekoden, som ikke direkte skyldes leverandørens opsætning. Såfremt at der opstår konflikter i Open Source-systemet vil leverandøren til enhver tid stille sig til rådighed for en løsning heraf, som aftales nærmere med kunden.

10. SIKKERHEDS- OG OPDATERINGSAFTALE

Kunden har ved endt aflevering selv ansvar for at holde systemet opdateret. Hertil kan leverandøren tilbyde en særskilt sikkerheds- og opdateringsaftale eller klippekortsaftale som altid kan aftales nærmere med leverandøren.

Leverandøren vil som udgangspunkt altid anvende den seneste stabile version af CMS-systemet. Versionen vil blive opsat ved projektets begyndelse og leverandøren kan herefter ikke drages til ansvar for, at der herefter er kommet nyere versioner. Dog vil leverandøren inden for rimelighedens grænser, sørge for at opdatere systemet frem til afleveringsdatoen.

Kunden kan opsige sikkerheds- og opdateringsaftalen jf. de gældende vilkår. Dette sker med en måneds. varsel før betalingsdagen. Evt. indbetalte udeståender godtgøres ikke.

Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. I opsigelsen anføres domæne der opsiges aftale for og debitors navn. Det påhviler kunden at sikre, at leverandøren modtager opsigelsen og efterfølgende fremsender bekræftelse herpå.

11. REKLAMATION, FEJLRETNING OG VALIDERING

Leverandøren yder typisk 1 måneds reklamationsret i forbindelse med slutproduktet. Leverandøren tester altid løsningen, men det er kundens ansvar at gennemgå siden for eventuelle fejl, og give leverandøren en skriftlig besked herom senest 1 måned efter levering. Leverandøren vil hurtigst muligt fejlfinde og forsøge at løse konflikten eller komme med en saglig vurdering.

Såfremt at det konstateres at fejlen ikke er forårsaget af leverandøren (fejl eller manglende funktionalitet som følge af nye browserudgaver, opdaterede styresystemer, ændringer i den anvendte software, lovkrav samt fejl, der følger af forkert håndtering af systemerne fra kundens side eller fra tredjepart), vil kunden blive orienteret om årsagen hertil, og hvad det vil kræve at løse problemet.

Forbrugt tid vil blive faktureret til den til enhver tid gældende timesats eller trukket via klippekort.

For Open Source CMS løsninger kan leverandøren ikke garantere en valid validering bl.a. http://validator.w3.org. Skal der arbejdes yderligere med validering af løsningen kan dette foregå via tilkøb.

12 MISLIGHOLDELSE OG OPSIGELSE AF KONTRAKT

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen skriftligt såfremt der er forløbet 8 dage efter den ikke misligholdende part skriftligt har meddelt den misligholdende part, at man ønsker at ophæve, og at misligholdelsen ikke er bragt til ophør.

Opsigelsen skal ske skriftligt og med begrundelse heraf.

Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, manglende rettidig betaling, parternes anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs.

Leverandøren forbeholder sig til enhver tid retten til at opgøre kunden for antal brugte arbejdstimer og fakturere timerne.

Parterne skal hernæst indgå forlig om, hvor mange timer der med rimelighed kan kompenseres for og betegnes som frikøb af materiale. Materialet vil ved betaling herefter blive udleveret til kunden.

13 FORCE MAJEURE

Leverandøren er ikke ansvarlig over for Kunden for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for leverandørens kontrol. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til: naturkatastrofer, krig, terrorangreb, sabotage, strejke, lockout, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, omfattende IT-nedbrud, afsporede toge og nedbrud af kommunikations- og kabellinier.

14 VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist der udspringer af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret og tvisten er underlagt retten i Århus som første retsinstans.


HOSTING (forretningsbetingelser)

1. Definitioner

 • Kunden: den naturlige eller juridiske person, som har indgået en aftale med Joomlakonsulenten IVS.
 • Produkt: enhver produkt eller serviceydelse som kunden aftager hos virksomheden.
 • Virksomheden: Joomlakonsulenten IVS, CVR nr. 39483831

2. Generelt

 • Disse betingelser gælder for enhver leverance mellem virksomheden og kunden. Ved aftalens indgåelse accepterer kunden de samtlige betingelser som er beskrevet i dette dokument.
 • Alle priser virksomheden oplyser, er oplyst i danske kroner, og er eksklusiv moms eller andre afgifter, medmindre andet er angivet.
 • Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre de gældende forretningsbetingelser.
 • Enhver tvist imellem virksomheden og kunden er underlagt Dansk lovgivning.

3. Rettidig betaling og fakturering

 • Betaling skal senest ske 8 dage efter fakturering, medmindre andet er aftalt på skrift.
 • Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste rettidige betalingsdato.
 • Såfremt kunden ikke kan leve op til betingelserne, har virksomheden ret til at ændre priserne på kundens produkter.
 • Ved forsen betaling, pålægges der efter rentelovgivningen et rykkergebyr på 100 DKK.
 • Ved bankoverførsel bedes fakturanummer angivet ved betalingen.
 • Fakturering foregår pr. e-mail.
 • Ved manglende betaling forbeholder virksomheden sig retten til at suspendere kundens konto og tilbageholde kundens aktiver såsom servere og domænenavne.
 • Hvis virksomheden 10 dage efter fremsendt rykker, stadig ingen betaling har modtaget, forbeholder virksomheden sig ret til at drage betalingen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag, bliver pålagt kunden.
 • Virksomheden kan eventuelt lukke for kundes aktiviteter hos virksomheden, indtil den skyldige betaling er foretaget.
 • Ved manglende betaling efter 30 dage forbeholder virksomheden sig ret til at slette kundens data.
 • Genåbning/backup genoprettelse kan ske mod et gebyr på 250 DKK, samt betaling af det skyldige beløb, renter og rykkere.

3.1 Betalingsmuligheder

 • Faktura bankoverførsel

4. Leveringsbetingelser

 • Ved bestilling af et webhotel, kan kunden forvente at webhosting bliver oprettet hurtigst muligt efter aftale og/eller i forbindelse med et igangværende hjemmesideprojekt. 

5. Abonnement og opsigelse

 • Et abonnement er gældende fra aftalt dato, som er specificeret på faktura eller anden skriftlig aftale mellem virksomheden og kunden.
 • Et abonnement eller en aftale kan opsiges med 14 dages varsel, men kunden skal fortsætte betalingen til aftalens udløb.
 • Sker der ingen opsigelse, samt ingen betaling fra kunden, ser virksomheden dette som manglende betaling og vil handle ud fra dette. Kunden kan skrifteligt opsige sit produkt ud over betalingsdatoen og stadig ikke være bundet af ny periode, medmindre der er tale om et allerede fornyet domæne.
 • Virksomheden har til enhver tid krav på, med øjeblikkelig virkning, at opsige en aftale, hvis det vises at kunden ikke kan overholde de almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
 • Aftalen mellem virksomheden og kunden kan på ingen måde videregives, sælges eller overdrages til tredjepart uden skriftlig accept fra virksomheden.
 • Flytning af domæne til anden udbyder, betyder ikke opsigelse af aftale/abonnement (webhotel, server o.l.).
 • Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre produkter som kan gavne størstedelen af kunderne ved fx modernisering af teknologi og software.
 • Hvis aftalen ophører med øjeblikkelig virkning, kan der ikke gøres krav på refundering af det resterende abonnement/aftale.

6. Trafik

 • Den af virksomhedens fastsat trafikgrænse skal overholdes medmindre andet er aftalt. Ethvert merforbrug af trafik faktureres bagud til 1 DKK pr. GB.
 • Virksomheden har ret til midlertidig at lukke hjemmesiden såfremt kundens eller dens produkter bruger unormalt uacceptabelt højt trafikforbrug, indtil en anden løsning er fundet.

7. Mangler

 • Kunden skal straks ved levering af virksomhedens produkt kontrollere varen, og foretage en undersøgelse af varen. Ved mangel skal kunden straks efter, tage kontakt til virksomheden.
 • Sker dette inden for rimelig tid, vil virksomheden sørge for at løse problemet. Dog maks. 2 måneder fra levering af produktet.

8. Ansvar og kriminelle aktiviteter

 • Det er ikke tilladt at bruge virksomhedens services til afsendelse af vira, al form for nyhedsbreve eller uønsket post.
 • Det er forbudt at sende eller introducere vira eller anden ondsindet software til virksomhedens netværk eller system. Kunden skal gøre alt for at forhindre at vira eller ondsindet software kommer i virksomhedens netværk eller system.
 • Kunden skal bruge systemet på en forsvarlig måde, og gøre alt for at undgå at andre kunder ikke hindres ved kundens handlinger eller data.
 • Kunden må ikke bruge virksomhedens webhosting til resourcekrævende statistik aktivitetter så som SourceBan, spilstatistik og andet ekstern aktivitet som belaster virksomhedens databaser og er til chikane for de andre kunder på serverne.
 • Kunden må ikke misbruge eller krænke ophavsret, varemærker, patenter, eller misbruge andre virksomheders navne, logoer, produktnavne mm. uden skriftlig accept fra de omtalte virksomheder.
 • Kunden skal sørge for at tredjemand ikke bryder ind i virksomhedens system eller netværk via kundens data eller handlinger. Det betyder at kunden skal være omhyggelig med adgangskoder, brugernavne, userid osv.
 • Det er forbudt at forsøge at logge på andre kunders systemer eller netværk, hvis kunden ikke har fået adgang eller rettigheder til dette.
 • Kunden er selv ansvarlig for at tage backup af samtlige filer, databaser, e-mail og anden data, medmindre kunden har købt en sikkerheds- og hackerforsikring af virksomheden.
 • Kunden må ikke bruge virksomhedens services til opbevaring af egne backups eller som storrage for filer der ikke kan tilgås via kundens hjemmesider.
 • Kunden er selv juridisk ansvarlig for data liggende på virksomhedens server. I tilfælde af juridisk krav stillet til virksomheden vil dette blive videresendt til kunden.
 • Virksomheden vil aldrig udlevere data til tredjemand, medmindre kunden selv har ønsket dette, eller hvis offentlige instanser gør krav mod disse data.
 • Kunden må ikke opbevare data der er i strid med dansk lovgivning på virksomhedens servere.
 • Pornografisk og erotisk indhold er ikke tilladt, samt enhver type arkiv i enhver størrelse.
 • Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af data eller fortabt fortjeneste.

9. Årsager til suspendering/sletning

Disse årsager følger til advarsel, dernæst suspendering og/eller sletning:

 • Trusler/chikane: Virksomhedens services må ikke bruges til trusler eller chikane af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder.
 • Krænkelse af ophavsretten: Hvilken som helst krænkelse af ophavsretten, som beskrevet i “Bekendtgørelse af lov om ophavsret”.
 • Misbrug af varemærker: Hvilken som helst misbrug og/eller krænkelse af varemærker, så som virksomhedsnavne, logoer, eller produkter.
 • Voldsomt stødende indhold: Indhold som anses for meget stødende eller ekstremt, vil resultere i advarsel og i visse tilfælde eller ved gentagelse suspendering og/eller sletning.

Disse årsager følger til direkte suspendering, med eller uden varsel:

 • Overbelastning: Direkte eller indirekte stort forbrug, som kan eller vil resultere i overbelastning af virksomhedens eller tredjeparts systemer.
 • Uopfordret e-mail: Udsendelse af større mængder uopfordret e-mails (SPAM).
 • Distribuering af malware: Opbevaring, videresendelse, fremstilling eller brug af malware eller virus software, root kits, password crackers, adware, key-stroke-capture-programmer og andre programmer, der normalt anvendes i ondsindet aktivitet.
 • Phishing: Enhver aktivitet i forbindelse med phishing eller systemer designet til at indsamle personlige oplysninger (navn, kontonumre, brugernavne, adgangskoder m.m.) under falsk påskud er en overtrædelse, der vil medføre suspendering. Splash sider, phishing formularer, e-mail-distribution, proxy e-mail eller indhold med direkte relation til phishing-aktiviteter resulterer i omgående opsigelse.

Disse årsager følger til direkte opsigelse og sletning, uden mulighed for refundering:

 • Terror-relaterede websites: Anvendelse af virksomhedens services til opbevaring, distribuering eller lignende af terrorisme-relaterede aktiviteter er en overtrædelse af betingelser for brug.
 • Denial of Service: Anvendelse af en service leveret af virksomheden til udførelse af denial of service angreb eller ‘distributed denial of service’-angreb er en overtrædelse af vilkår for brug. Alle former for DoS, DDoS eller lignende aktivitet er en overtrædelse af betingelser for brug.
 • Børnepornografi: Anvendelse af virksomhedens services til opbevaring, distribuering eller lignende af børnepornografisk-materiale er ulovligt og vil medføre øjeblikkelig opsigelse og sletning samt anmeldelse til politiet.
 • Ulovlig anvendelse: Enhver brug af virksomhedens services, i direkte forsøg på at udføre ulovlige aktiviteter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Dødstrusler, terror trusler, trusler der kan/vil skade en anden person, overtrædelser af privatlivets fred, svindel med kreditkort, pengeafpresning og andre ulovlige aktiviteter.
 • Bedrageri: Al aktivitet med hensigt på at bedrage slutbrugere.
 • Virksomheden forbeholder sig ret til at automatisk scanne efter og fjerne indhold, der er eller potentielt kan være i strid med virksomhedens handelsbetingelser.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere Kundens services såfremt den forårsager belastning der påvirker systemets stabilitet.
 • Suspendering/sletning kan forekomme ved overtrædelse af virksomhedens handelsbetingelser.
 • Virksomheden forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve services, der indeholder materiale som kan komme virksomheden, virksomhedens renomme eller virksomhedens forretning til skade.

Disse årsager kan medføre til opsigelse af kundeforhold til virksomheden:

 • Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af virksomhedens eller virksomhedens kunders; services, websites eller systemer.
 • Uhensigtsmæssig overforbrug af virksomhedens support-ydelser.
 • Udnyttelse af virksomhedens betingelser, politiker eller lign. til egen vinding.
 • Benyttelse/udnyttelse af virksomhedens ydelser til ulovlig aktivitet, til formål der er eller potentielt kan være til gene for andre kunder og/eller skabe ustabilitet og/eller kompromittere sikkerheden.
 • I tilfælde af misbrug, vil virksomheden afgøre hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

10. Fortrydelsesret

 • Kunden kan inden for de første 30 dage efter køb bede om refundering af produkter, hvis kunden ikke er tilfreds.

11. Force Majeure

 • Virksomheden er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder sabotage, krig, terror, indbrud, strømsvigt, strejke, lockout, boykot, blokade, hærværk, vandskade, brand, røgskade, eksplosion, afsporet tog eller andre omstændigheder som ligger uden for virksomhedens egenkontrol.

12. Lovvalg, værneting og slut

 • Aftalen mellem virksomheden og kunden er underlagt dansk ret. Uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Danmark.
 • Hvis en eller flere af disse bestemmelser i dette dokument ses som at være ugyldige eller ikke kan bringes i praktik, betyder det ikke hele dokumentet er ugyldigt.

13. Fortrolighedspolitik

 • Virksomheden forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet.
 • Virksomheden vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.
 • Virksomheden vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse eller personlige data til nogen tredje part uden din forudgående tilladelse.

14. Forbehold

 • Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre i forretningsbetingelserne uden forudgående varsel.
 • Hvis kunden ikke accepterer disse ændringer, kan kunden sende en anmodning til virksomheden om at opsige sin konto og alle services.
 • Hvis kunden ikke kontakter virksomheden, vil de ændrede vilkår være permanent gældende for samarbejdet mellem kunden og virksomheden.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre i gældende priser for nuværende kunder med 30 dages forudgående varsel.
 • Alle prisændringer skal varsles via e-mail.
 • Virksomheden forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise salg af services til enhver person, organisation eller virksomhed.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at udelukke personer, som virksomheden anser som ubehagelige, uvenlige eller truende.
 • I ekstreme tilfælde kan virksomheden ophæve personens aktive services og udelukke personen for fremtidig køb af services hos virksomheden.
 • Der tages forbehold for stave- og tastefejl.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre fejl i forretningsbetingelserne uden varsel.


joomla-support-logo.png

Følg Joomlakonsulenten

Certificeret i SEMrush for professionelle

Joomlakonsulenten certificeret i SEMrush for professionelle
Copyright © 2018 Joomlakonsulenten

JK Security

Image
Samsøvej 21 - 8382 Hinnerup 7199 2909