Forretningsbetingelserne

Her kan du læse Joomlakonsulenten normale forretningsbetingelser, som er gældende for projekter, support m.m.

Hvis du er hostingkunde, kan du springe de normale forretningsbetingelser over gå direkte til forretningsbetingelserne, der vedrører hostingaftalen - klik her.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER
  1. GENERELT
  2. YDELSER
   1. 2.1 Aftalens ydelser
   2. 2.2 Aftaleindgåelse – tilbud
   3. 2.3 Projekt specifikke betingelser
   4. 2.4 Levering m.v.
  3. 3. KUNDENS FORPLIGTELSER
  4. 4. SUPPORT-AFTALE (HEREFTER OMTALT SOM KLIPPEKORTSAFTALE)
  5. 5. TREDJE PARTS WEBHOTELLER
  6. 6.1 OPHAVSRETTEN / BRUGSRET / EJENDOMSRET
  7. 7. FORTROLIGHED
  8. 8. FORPLIGTELSER
   1. 8.4 - Joomlakonsulentens andre forpligtelser samt opsummering
  9. 9. PRIS OG BETALING
  10. 10. GARANTI OG LICENS VEDR. OPEN SOURCE CMS-SYSTEMER
  11. 11. SIKKERHEDS- OG OPDATERINGSAFTALE, SERVICEAFTALE, SUPPORTAFTALE
  12. 11A. SÆRLIGE FORHOLD VED SIKKERHEDS- OG OPDATERINGSAFTALE
  13. 12. REKLAMATION, FEJLRETNING, MANGLER OG VALIDERING
  14. 13 MISLIGHOLDELSE OG OPSIGELSE AF KONTRAKT
  15. 14 FORCE MAJEURE
  16. 15 VÆRNETING OG LOVVALG
 2. HOSTING (forretningsbetingelser)
  1. 1. Definitioner
  2. 2. Generelt
  3. 3. Rettidig betaling og fakturering
   1. 3.1 Betalingsmuligheder
  4. 4. Leveringsbetingelser
  5. 5. Abonnement og opsigelse
  6. 6. Trafik
  7. 7. Mangler
  8. 8. Ansvar og kriminelle aktiviteter
  9. 9. Årsager til suspendering/sletning
  10. 10. Fortrydelsesret
  11. 11. Force Majeure
  12. 12. Lovvalg, værneting og slut
  13. 13. Fortrolighedspolitik
  14. 14. Forbehold
 3. KØB AF DIGITALE PRODUKTER PÅ JOOMLAKONSULENTEN.DK
  1. 1. Bestilling
  2. 2. Priser
  3. 3. Betaling
  4. 4. Levering
  5. 5. Fortrydelsesret
  6. 6. Afprøvning af varen
  7. 7. Reklamation - Hvis der er noget galt med varen
  8. 8. Rettigheder
  9. 9. Privatlivspolitik
  10. 10. Oplysning om klagemuligheder

 


GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

GENERELT

Disse betingelser er gældende for alle aftaler, der er indgået med:

Joomlakonsulenten – CVR.nr. 30312295

En aftale er gyldig ved kundens accept af et fremsendt tilbud, projekt- eller opgavebeskrivelse. Accepten kan ske pr. e-mail eller telefonisk, der kvitteres med en opfølgende e-mail.

Betingelser for hosting og sikkerheds- og opdateringsaftale er fastlagt i særskilte aftaler afhængig af den valgte tekniske løsning.

Med “kunden” menes den person eller virksomhed, som indgår aftalen med leverandøren.

Med “brugeren” menes kunden eller en hvilken som helst person, som af kunden er bemyndiget til at arbejde med kundens løsning.

Med “projekt” menes de samlede opgaver, som udføres for kunden.

"Leverandøren" er Joomlakonsulenten.

 

YDELSER

2.1 Aftalens ydelser

2.1.1 - De konkrete ydelser i en given aftale fremgår af det fremsendte tilbud eller ved større projekter af den fremsendte projektbeskrivelse.

2.1.2 - Alle væsentlige specifikationer ved et projekt skal fremgå af tilbuddet eller projektbeskrivelsen inden kundens accept. Det påhviler kunden at sikre sig, at alle væsentlige specifikationer fremgår af tilbuddet eller projektbeskrivelsen inden accept.

 

2.2 Aftaleindgåelse – tilbud

2.2.1 - Aftaler mellem Joomlakonsulenten og en kunde (i det følgende kaldet kunden) indgås ved at Joomlakonsulenten fremsender tilbud til kunden vedrørende det arbejde, som kunden ønsker udført. Tilbuddet er gældende i 14 dage fra tilbuddets fremsendelse til kunden. Når tilbuddet er accepteret af kunden, fremsendes ordrebekræftelse til kunden, hvori der henvises til forretningsbetingelser og som kunden kvitterer at have modtaget ved accept af tilbud/ordrebekræftelse sendt pr. mail.

2.2.2 - Såfremt kunden har indvendinger eller bemærkninger vedr. det i ordrebekræftelsen anførte, skal kunden straks og senest 3 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen ved email meddele dette til Joomlakonsulenten. I modsat fald anses det i ordrebekræftelsen anførte for aftalt mellem parterne.

2.2.3 - I ordrebekræftelsen vil der være en beskrivelse af det aftalte arbejde, samt en beskrivelse af afregningsprincipperne for arbejdet, der også er beskrevet i fremsendte tilbud.

2.2.4 - Såfremt en fast pris er aftalt, skal dette fremgå af tilbudet og ordrebekræftelsen. Normalt vil Joomlakonsulenten kræve 50% forudbetalt, forinden projektet påbegyndes.

2.2.5 - Ved regningsarbejde anføres de til en hver tid gældende timesatser ligeledes på tilbudet og ordrebekræftelsen. Alle priser er ekskl. moms og levering.

 

2.3 Projekt specifikke betingelser

2.3.1 - Hvis der er aftalt andre betingelser på et givent projekt end de generelle betingelser, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser, så skal de fremgå separat i tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

2.3.2 - Det påhviler kunden at sikre sig, at eventuelle særlige betingelser for et projekt fremgår af tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

2.3.3 - Når der foreligger en overordnet projektbeskrivelse, som beskriver projektets udformning skal denne godkendes af kunden. Der kan ikke laves om på aftaler i forbindelse med projektbeskrivelsen med mindre andet aftales skriftligt.

 

2.4 Levering m.v.

2.4.1 - I ordrebekræftelsen vil starttidspunkt for projektet/arbejdet være anført, ligesom der vil være anført en slutdato for projektet/arbejdets færdiggørelse.

2.4.2 - Når ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er de pågældende datoer at betragte som cirka angivelser og under alle omstændigheder alene gældende, såfremt Joomlakonsulenten har modtaget eller modtager evt. oplysninger eller andet materiale fra kunden som forudsat i aftalen.

2.4.3 - I det omfang materialet ikke modtages fra kunden, eller man ikke modtager de nødvendige oplysninger, udskydes leveringstiden tilsvarende.

2.4.4 - Det er endvidere en forudsætning, at kunden snarest og senest 3 arbejdsdage efter fremsendelse af en forespørgsel fra Joomlakonsulenten til kunden giver en tilbagemelding herpå, idet dette vil være nødvendigt for gennemførelse af projektet/arbejdet.

2.4.5 - Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering af produktet, bestemmer Joomlakonsulenten leveringstidspunktet.

 

3. KUNDENS FORPLIGTELSER

3.1 - Kunden er eneansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger. Dersom der forsætligt eller groft uagtsomt afgives ukorrekte oplysninger, uanset om det er navnet, kontaktpersonen, forretningsadressen, postadressen, e-mail etc., vil leverandøren annullere ordren.

3.2 - Kunden er eneansvarlig for enhver oplysning eller ethvert materiale, der er indført og offentliggjort på kundens hjemmeside. Kunden har ejendomsretten og immaterielle rettigheder til det materiale, som kunden eller brugeren offentliggør på kundens hjemmeside.

3.3 - Det indhold der offentliggøres på eller henvises til, fra kundens hjemmeside skal overholde dansk lov, loven i det eller de lande, hvor kunden har permanent virksomhed eller hjemsted og loven i de lande til hvilke indholdet er rettet eller beregnet.

3.4 - Kunden er ansvarlig for opnåelse af alle licenser og tilladelser fra offentlige myndigheder m.fl., der er nødvendige for kundens indhold på hjemmesiden.

3.5 - Hvis der er aftalt en deadline for et projekt, så skal denne fremgå af tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

3.6 - Kunden er ansvarlig for overholdelse af alle indlagte deadlines i forbindelse med aflevering af materiale, fremskaffelse af nødvendige oplysninger og lignende. Ved overskridelse af deadlines kan Joomlakonsulenten ikke holdes ansvarlig for overholdelse af det samlede projekts deadline. Dette gælder ligeledes ved mangelfuld overholdelse af deadlines hos tredjepart, som er involveret i projektet.

3.7 - De relevante deadlines vil fremgå af den fremsendte tidsplan, som udarbejdes umiddelbart efter accept af tilbud eller projektbeskrivelse.

3.8 - Diverse

 1. Kunden forpligter sig til at være kontaktbar og vende tilbage med konkrete svar eller materiale således at processen ikke bliver forsinket – med mindre andet aftales.
 2. Kunden forpligter sig til at meddele om ferie, kurser og øvrigt, der kan forsinke processen.
 3. Kunden forpligter sig til at forholde sig til projektbeskrivelsens udformning og forlydende.
 4. Kunden skal sørge for at underrette Joomlakonsulenten om tiltag eller ændringer, der har betydning for projektet.
 5. Kunden har ansvar for at opgive rigtige informationer og anvende lovligt materiale.
 6. Kunden forpligter sig til at overholde de alm. handelsbetingelser gældende i DK.
 7. Kunden forpligter sig til at fejlmelde rettidigt – så snart fejl opstår og opdages.

4. SUPPORT-AFTALE (HEREFTER OMTALT SOM KLIPPEKORTSAFTALE)

4.1 - Det er muligt at tegne en klippekortsaftale, som er gældende for 1 år (læs mere om klippekortsaftale her). Perioden for klippekortsaftalen vil fremgå af faktura. Det er muligt at vælge enten en 5, 10, 20 eller 50 timers klippekortsaftale, som forudfaktureres. Såfremt klippekortsaftalen ikke betales inden for betalingsfristen, vil al support blive afregnet til den til enhver tid gældende timepris.

4.2 - En klippekortsaftale giver kunden og brugere hos kunden adgang til enten support pr. telefon og e-mail inden for Joomlakonsulentens normale åbningstider. Supporten omfatter hjælp til at bruge det konkrete system, som ligger til grund for projektets løsning. Supporten omfatter også hjælp til at udføre mindre og enkeltstående rettelser eller tilføjelser til løsningen. Der klippes ned til 15 min. ved henvendelse.

4.3 - Ved rettelser, tilføjelser eller opgaver, som ikke er omfattet af klippekortsaftalen vil Joomlakonsulenten fremsende konkret tilbud eller timeestimat på løsningen pr. mail.

4.4 - Med en klippekortsaftale vil kunden have adgang til en særlig fordelagtig timepris for betalte opgaver. Den særlige timesats for opgaver gælder kun såfremt klippekortsaftalen betales rettidigt

4.5 - Klippekortsaftalen reguleres årligt i henhold til udviklingen i forbrugerprisindekset.

 

5. TREDJE PARTS WEBHOTELLER

5.1 - Ved brug af 3. parts webhotel stiller Joomlakonsulenten ikke nogen garanti for afvikling af Joomla e.l. og tager ikke yderligere ansvar for serverkonflikter, som har indvirkning på systemet.

5.2 - Joomlakonsulenten hjælper gerne med opsætning på 3. parts webhotel mod betaling med mindre andet er aftalt på forhånd i projektbeskrivelsen.

 

6.1 OPHAVSRETTEN / BRUGSRET / EJENDOMSRET

6.1 - Ophavsretten/brugsret til det udviklede produkt overdrages først til kunden ved betalingen af de udstedte fakturaer.

6.2 - Kunden indestår selv for ophavsrettigheder vedr. materiale, der af kunden leveres til Joomlakonsulenten til brug for projektet og friholder Joomlakonsulenten for et hvert krav desangående.

6.3 - I forbindelse med overdragelse af projektet overdrager Joomlakonsulenten alle immaterielle rettigheder til materialet, herunder kildekode, fotografier, grafik og tekstmateriale til kunden, i det omfang Joomlakonsulenten ikke er forhindret heri som følge af 3. mands immaterielle rettigheder.

6.4 - Kunden har således ret til at bruge projektet og et hvert af dets elementer på såvel internettet som andre medier. Kunden har tillige ret til at foretage tilretninger af projektet men har ikke ret til på grundlag af projektet at udvikle andre selvstændige projekter, og har ej heller uden udtrykkelig aftale herom ret til at overdrage projektet eller dele heraf til andre.

6.5 - Overdragelsen af immaterielle rettigheder til kunden medfører ikke indskrænkninger i Joomlakonsulentens ret til efterfølgende i forbindelse med andre projekter evt. også for andre kunder at gøre brug af hele eller dele af det til brug for projektet udviklede kildemateriale.

6.6 - Joomlakonsulenten har ejendomsretten til det leverede produkt indtil det tidspunkt, hvor kunden har betalt de fakturerede ydelser med evt. tillæg af renter og omkostninger samt evt. udgifter vedr. det solgte, som måtte være afholdt af Joomlakonsulenten på kundens vegne.

6.7 - Kunden har ved endt betaling alle rettigheder til det udviklede produkt. Det være sig kildekoden bag hjemmesiden e.l. og kan desuden uden binding frit vælge om Joomlakonsulenten fortsat skal virke som leverandør.

6.8 - Joomlakonsulenten har dog rettigheder til at videredistribuere egen udviklede moduler/komponenter og programmering med mindre andet aftales.

 

7. FORTROLIGHED

7.1 - Joomlakonsulenten forpligter sig til at hemmelighed en hver oplysning om kundens forretningskoncept og forretningsforbindelser og øvrige oplysninger af kommerciel eller strategisk karakter, som Joomlakonsulenten i forbindelse med udarbejdelse af projektet er kommet i besiddelse af.

7.2 - Den nævnte hemmeligholdelsespligt er dog ikke til hinder for, at Joomlakonsulenten i fremtiden udarbejder projekter for kunder i samme eller relaterede brancher, eller at Joomlakonsulenten anvender produktets idegrundlag, funktionalitet eller design uden kundens samtykke, dog med respekt af kundens rettigheder i medfør af markedsføringsloven.

 

8. FORPLIGTELSER

8.1 - Joomlakonsulenten er forpligtet til at levere de i tilbuddet eller projektbeskrivelsen anførte ydelser og forpligter sig til at den beskrevne funktionalitet virker som den skal. Såfremt Joomlakonsulentens ydelse ikke fungerer efter aftale, er Joomlakonsulenten forpligtet til at fejlrette uden beregning.

8.2 - Joomlakonsulenten er forpligtet til at sikre, at en webbaseret løsning fungerer i officielt stabile aktuelle versioner af de fem mest udbredte browserplatforme (nyeste Microsoft browser, Edge, Firefox, Chrome og Safari).

8.3 - Hvis kunden ønsker, at løsningen også skal fungere i ældre udgaver eller på særlige browserplatforme, så skal dette fremgå eksplicit af projektbeskrivelsen. Optimering til mobiler og tablets er ikke en del af optimeringen med mindre andet er aftalt i projektbeskrivelsen. Hjemmesider vil dog i de fleste tilfælde være optimeret til smartphones og tablets.

8.4 - Joomlakonsulentens andre forpligtelser samt opsummering

 1. Joomlakonsulenten overholder deadlines og holder kunden orienteret om milepæle mm.
 2. Joomlakonsulenten sørger for, at produktet bliver udformet i henhold til projektbeskrivelsen.
 3. Joomlakonsulenten forpligter sig til at meddele om ferie, kurser og øvrige, der kan forsinke processen.
 4. Joomlakonsulenten holder kunden orienteret om fornyelser i forretningsgangen og arbejdsformer, som kan have betydning for projektets udformning.
 5. Joomlakonsulenten har ansvar for at opgive rigtige informationer og anvende lovligt materiale.
 6. Joomlakonsulenten holder kunden orienteret om prisstigninger, forsinkelser mm. hos 3. part, idet der ikke tages ansvar for forretnings- og leveringsbetingelser hos 3. partsleverandør.
 7. Joomlakonsulenten tager forbehold for trykfejl, prisændringer hos tredjepartsleverandør m.m.
 8. Joomlakonsulenten orienterer kunden om sygdom e.l., som kan have indflydelse på forløbet.

9. PRIS OG BETALING

9.1 -  Joomlakonsulentens betalingsbetingelse er 8 dage. Hvis betaling forsinkes pålægges gebyr på kr. 100 samt renter på 2% af det forfaldne beløb. Ved for sen betaling fremsendes en betalingspåmindelse og herefter en rykkerskrivelse, hvor der er pålagt rykkergebyr. Sidste rykkerskrivelse er en varsling om overdragelse til retslig inkasso, og er også pålagt rykkergebyr samt renter.

9.2 - Alle priser er eksklusive evt. udgifter til indkøb af software og udvidelser. Hvis der efter aftalens indgåelse fremkommer ændringer, kan Joomlakonsulenten vælge at forhøje prisen for et igangværende projekt, således at Joomlakonsulenten holdes skadesløs.

9.3 - Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, er Joomlakonsulenten berettiget til at tilbagetrække alle leverede produkter og overdrage kunden til inkasso.

9.4 - Betaling skal ske enten på den dato, der på tilbuddet, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag. Ellers betales kontant ved levering. Der påløber rente fra forfaldsdagen. Morarentesatsen udgør 1,5% pr. påbegyndt måned.

9.5 - På Joomlakonsulentens anmodning er kunden til en hver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling, hvilket i så fald vil fremgå af ordrebekræftelsen.

 

10. GARANTI OG LICENS VEDR. OPEN SOURCE CMS-SYSTEMER

10.1 - For projekter som er udgivet under GNU/GPL-licensen henvises til licensbetingelserne på http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

10.2 - Kunden bedes sætte sig ind i vilkårene for GNU/GPL-licensen, og hvad det vil sige at have et Open Source CMS. Joomlakonsulenten rådgiver og vejleder gerne kunden herom.

10.3 - Joomlakonsulenten tager ikke ansvar for anvendelsen af Open Source-systemer, og står kun for opsætningen af disse. Endvidere tager Joomlakonsulenten ikke ansvar for ‘bugs’ eller fejl i Open Source kildekoden, som ikke direkte skyldes Joomlakonsulentens opsætning. Såfremt at der opstår konflikter i Open Source-systemet vil Joomlakonsulenten til enhver tid stille sig til rådighed for en løsning heraf mod betaling, som aftales nærmere med kunden.

 

11. SIKKERHEDS- OG OPDATERINGSAFTALE, SERVICEAFTALE, SUPPORTAFTALE

11.1 - Såfremt kunden ønsker indgået en aftale vedr. service, support m.v., indgås særskilt aftale herom med kunden på særskilt aftaltevilkår. Som udgangspunkt betales for sådanne aftaler enten med en fast månedlig ydelse eller i henhold til tidsforbrug.

11.2 - Kunden har ved endt aflevering selv ansvar for at holde systemet opdateret. Hertil kan Joomlakonsulenten tilbyde en særskilt sikkerheds- og opdateringsaftale eller klippekortsaftale som altid kan aftales nærmere med Joomlakonsulenten.

11.3 - Joomlakonsulenten vil som udgangspunkt altid anvende den seneste stabile version af CMS-systemet. Versionen vil blive opsat ved projektets begyndelse og Joomlakonsulenten kan herefter ikke drages til ansvar for, at der herefter er kommet nyere versioner. Dog vil Joomlakonsulenten inden for rimelighedens grænser, sørge for at opdatere systemet frem til afleveringsdatoen.

11.4 - Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. I opsigelsen anføres domæne der opsiges aftale for og kundens navn. Det påhviler kunden at sikre, at Joomlakonsulenten modtager opsigelsen og efterfølgende fremsender bekræftelse herpå.

11A. SÆRLIGE FORHOLD VED SIKKERHEDS- OG OPDATERINGSAFTALE

11.5 - Hver gang der kommer en opdatering til Joomla og/eller installeret udvidelser vurderes det om det drejer sig om en kritisk opdatering eller ej. Enten laves opdateringen asap eller ved næste planmæssig opdateringsarbejde på kundens hjemmeside.

11.6 - Kunden kan opsige sikkerheds- og opdateringsaftalen jf. de gældende vilkår. Dette sker med en måneds varsel før betalingsdagen. Hvis kunden opsiger aftaler inden aftalens udløb, krediteres indbetalinger ikke.

11.7 - Ved en opsigelse overdrages Joomlakonsulentens licenser til installerede udvidelser på kundens hjemmeside ikke. Det er kundens eget ansvar at købe nye licenser.

 

 

12. REKLAMATION, FEJLRETNING, MANGLER OG VALIDERING

12.1 - Joomlakonsulenten yder typisk 1 måneds reklamationsret i forbindelse med slutproduktet. Joomlakonsulenten tester altid løsningen, men det er kundens ansvar at gennemgå siden for eventuelle fejl, og give Joomlakonsulenten en skriftlig besked herom senest 1 måned efter levering. Joomlakonsulenten vil hurtigst muligt fejlfinde og forsøge at løse evt. problemer eller komme med en saglig vurdering.

12.2 - Såfremt at det konstateres at fejlen ikke er forårsaget af Joomlakonsulenten (fejl eller manglende funktionalitet som følge af nye browserudgaver, opdaterede styresystemer, ændringer i den anvendte software, lovkrav samt fejl, der følger af forkert håndtering af systemerne fra kundens side eller fra tredjepart), vil kunden blive orienteret om årsagen hertil, og hvad det vil kræve at løse problemet.

12.3 - Forbrugt tid vil blive faktureret til den til enhver tid gældende timesats eller trukket via klippekort.

12.4 - For Open Source CMS løsninger kan Joomlakonsulenten ikke garantere en valid validering bl.a. http://validator.w3.org. Skal der arbejdes yderligere med validering af løsningen kan dette foregå via tilkøb.

12.5 - Joomlakonsulenten har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

12.6 - Forud for levering foretages en test af produktet med det formål at gennemføre produktets funktionalitet i henhold til det aftalte.

12.7 - Der aftales evt. tilretninger, der skal foretages for færdiggørelse af projektet. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen faktureret ydelse i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelse eller nødvendige tilretninger konstateret i forbindelse med afleveringsforretningen.

12.8 - Evt. mangelsindsigelser fra kunden kan kun gøres gældende, hvis det meddeles Joomlakonsulenten pr. email snarest efter og ikke senere end 14 dage efter at kunden har kunnet konstatere manglen.

12.9 - Kunden har i tilfælde af at der konstateres mangler ret til at kræve manglen afhjulpet indenfor rimelig frist. Sker dette ikke kan kunden kræve erstatning. Kundens erstatningskrav kan dog aldrig blive større end det af kunden betalte beløb til Joomlakonsulenten. Følgeomkostninger erstattes således ikke.

 

13 MISLIGHOLDELSE OG OPSIGELSE AF KONTRAKT

13.1 - Såfremt en af parterne væsentlig misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen skriftligt såfremt der er forløbet 8 dage efter den ikke misligholdende part skriftligt har meddelt den misligholdende part, at man ønsker at ophæve, og at misligholdelsen ikke er bragt til ophør.

13.2 - Opsigelsen skal ske skriftligt og med begrundelse heraf.

13.3 - Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, manglende rettidig betaling, parternes anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs.

13.4 - Joomlakonsulenten forbeholder sig til enhver tid retten til at opgøre kunden for antal brugte arbejdstimer og fakturere timerne.

13.5 - Parterne skal hernæst indgå forlig om, hvor mange timer der med rimelighed kan kompenseres for og betegnes som frikøb af materiale. Materialet vil ved betaling herefter blive udleveret til kunden.

 

14 FORCE MAJEURE

14.1 - Joomlakonsulenten er ikke ansvarlig over for Kunden for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Joomlakonsulentens kontrol. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til: naturkatastrofer, krig, terrorangreb, sabotage, strejke, lockout, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, omfattende IT-nedbrud, afsporede toge og nedbrud af kommunikations- og kabellinier.

 

15 VÆRNETING OG LOVVALG

15.1 - Enhver tvist der udspringer af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret og tvisten er underlagt retten i Århus som første retsinstans.

15.2 - I tilfælde af uenighed mellem parterne er det aftalt at en sådan uenighed i første omgang skal forsøges løst gennem forhandling evt. mediation. Såfremt uenigheden ikke er løst ved forhandling/mediation senest 1 måned efter tvistens opståelse, er en hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for domstolen. En hver tvist vil herefter blive behandlet af Byretten i Århus.

 


HOSTING (forretningsbetingelser)

1. Definitioner

 • Kunden: den naturlige eller juridiske person, som har indgået en aftale med Joomlakonsulenten.
 • Produkt: enhver produkt eller serviceydelse som kunden aftager hos virksomheden.
 • Virksomheden: Joomlakonsulenten, CVR nr. 30312295

2. Generelt

 • Disse betingelser gælder for enhver leverance mellem virksomheden og kunden. Ved aftalens indgåelse accepterer kunden de samtlige betingelser som er beskrevet i dette dokument.
 • Alle priser virksomheden oplyser, er oplyst i danske kroner, og er eksklusiv moms eller andre afgifter, medmindre andet er angivet.
 • Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre de gældende forretningsbetingelser.
 • Hosingen er kun til hjemmesider og webshops baseret på Joomla.
 • Enhver tvist imellem virksomheden og kunden er underlagt Dansk lovgivning.

3. Rettidig betaling og fakturering

 • Betaling skal senest ske 8 dage efter fakturering, medmindre andet er aftalt på skrift.
 • Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste rettidige betalingsdato.
 • Såfremt kunden ikke kan leve op til betingelserne, har virksomheden ret til at ændre priserne på kundens produkter.
 • Ved forsen betaling, pålægges der efter rentelovgivningen et rykkergebyr på 100 DKK.
 • Ved bankoverførsel bedes fakturanummer angivet ved betalingen.
 • Fakturering foregår pr. e-mail.
 • Ved manglende betaling forbeholder virksomheden sig retten til at suspendere kundens konto og tilbageholde kundens aktiver såsom servere og domænenavne.
 • Hvis virksomheden 10 dage efter fremsendt rykker, stadig ingen betaling har modtaget, forbeholder virksomheden sig ret til at drage betalingen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag, bliver pålagt kunden.
 • Virksomheden kan eventuelt lukke for kundes aktiviteter hos virksomheden, indtil den skyldige betaling er foretaget.
 • Ved manglende betaling efter 30 dage forbeholder virksomheden sig ret til at slette kundens data.
 • Genåbning/backup genoprettelse kan ske mod et gebyr på 250 DKK, samt betaling af det skyldige beløb, renter og rykkere.

3.1 Betalingsmuligheder

 • Faktura bankoverførsel

4. Leveringsbetingelser

 • Ved bestilling af et webhotel, kan kunden forvente at webhosting bliver oprettet hurtigst muligt efter aftale og/eller i forbindelse med et igangværende hjemmesideprojekt. 

5. Abonnement og opsigelse

 • Et abonnement er gældende fra aftalt dato, som er specificeret på faktura eller anden skriftlig aftale mellem virksomheden og kunden.
 • Et abonnement eller en aftale kan opsiges med 14 dages varsel, men kunden skal fortsætte betalingen til aftalens udløb.
 • Sker der ingen opsigelse, samt ingen betaling fra kunden, ser virksomheden dette som manglende betaling og vil handle ud fra dette. Kunden kan skrifteligt opsige sit produkt ud over betalingsdatoen og stadig ikke være bundet af ny periode, medmindre der er tale om et allerede fornyet domæne.
 • Virksomheden har til enhver tid krav på, med øjeblikkelig virkning, at opsige en aftale, hvis det vises at kunden ikke kan overholde de almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
 • Aftalen mellem virksomheden og kunden kan på ingen måde videregives, sælges eller overdrages til tredjepart uden skriftlig accept fra virksomheden.
 • Flytning af domæne til anden udbyder, betyder ikke opsigelse af aftale/abonnement (webhotel, server o.l.).
 • Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre produkter som kan gavne størstedelen af kunderne ved fx modernisering af teknologi og software.
 • Hvis aftalen ophører med øjeblikkelig virkning, kan der ikke gøres krav på refundering af det resterende abonnement/aftale.
 • Joomlakonsulenten vil på begæring fra Kunden yde relevant assistance i forbindelse med afviklingen af kundeforholdet. Denne bistand afregner Joomlakonsulenten på timebasis for bistand af den pågældende art. Joomlakonsulenten kan forinden bistanden ydes kræve sikkerhed for betalingen.
 • Ved en opsigelse fjernes kundens webhotel efter 2 mdr. fra opsigelsesdatoenm hvorefter alt data er tabt.

6. Trafik

 • Den af virksomhedens fastsat trafikgrænse skal overholdes medmindre andet er aftalt. Ethvert merforbrug af trafik faktureres bagud til 1 DKK pr. GB.
 • Virksomheden har ret til midlertidig at lukke hjemmesiden såfremt kundens eller dens produkter bruger unormalt uacceptabelt højt trafikforbrug, indtil en anden løsning er fundet.

7. Mangler

 • Kunden skal straks ved levering af virksomhedens produkt kontrollere varen, og foretage en undersøgelse af varen. Ved mangel skal kunden straks efter, tage kontakt til virksomheden.
 • Sker dette inden for rimelig tid, vil virksomheden sørge for at løse problemet. Dog maks. 2 måneder fra levering af produktet.

8. Ansvar og kriminelle aktiviteter

 • Det er ikke tilladt at bruge virksomhedens services til afsendelse af vira, al form for nyhedsbreve eller uønsket post.
 • Det er forbudt at sende eller introducere vira eller anden ondsindet software til virksomhedens netværk eller system. Kunden skal gøre alt for at forhindre at vira eller ondsindet software kommer i virksomhedens netværk eller system.
 • Kunden skal bruge systemet på en forsvarlig måde, og gøre alt for at undgå at andre kunder ikke hindres ved kundens handlinger eller data.
 • Kunden må ikke bruge virksomhedens webhosting til resourcekrævende statistik aktivitetter så som SourceBan, spilstatistik og andet ekstern aktivitet som belaster virksomhedens databaser og er til chikane for de andre kunder på serverne.
 • Kunden må ikke misbruge eller krænke ophavsret, varemærker, patenter, eller misbruge andre virksomheders navne, logoer, produktnavne mm. uden skriftlig accept fra de omtalte virksomheder.
 • Kunden skal sørge for at tredjemand ikke bryder ind i virksomhedens system eller netværk via kundens data eller handlinger. Det betyder at kunden skal være omhyggelig med adgangskoder, brugernavne, userid osv.
 • Det er forbudt at forsøge at logge på andre kunders systemer eller netværk, hvis kunden ikke har fået adgang eller rettigheder til dette.
 • Kunden er selv ansvarlig for at tage backup af samtlige filer, databaser, e-mail og anden data, medmindre kunden har købt en sikkerheds- og hackerforsikring af virksomheden.
 • Kunden må ikke bruge virksomhedens services til opbevaring af egne backups eller som storrage for filer der ikke kan tilgås via kundens hjemmesider.
 • Kunden er selv juridisk ansvarlig for data liggende på virksomhedens server. I tilfælde af juridisk krav stillet til virksomheden vil dette blive videresendt til kunden.
 • Virksomheden vil aldrig udlevere data til tredjemand, medmindre kunden selv har ønsket dette, eller hvis offentlige instanser gør krav mod disse data.
 • Kunden må ikke opbevare data der er i strid med dansk lovgivning på virksomhedens servere.
 • Pornografisk og erotisk indhold er ikke tilladt, samt enhver type arkiv i enhver størrelse.
 • Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af data eller fortabt fortjeneste.

9. Årsager til suspendering/sletning

Disse årsager følger til advarsel, dernæst suspendering og/eller sletning:

 • Trusler/chikane: Virksomhedens services må ikke bruges til trusler eller chikane af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder.
 • Krænkelse af ophavsretten: Hvilken som helst krænkelse af ophavsretten, som beskrevet i “Bekendtgørelse af lov om ophavsret”.
 • Misbrug af varemærker: Hvilken som helst misbrug og/eller krænkelse af varemærker, så som virksomhedsnavne, logoer, eller produkter.
 • Voldsomt stødende indhold: Indhold som anses for meget stødende eller ekstremt, vil resultere i advarsel og i visse tilfælde eller ved gentagelse suspendering og/eller sletning.

Disse årsager følger til direkte suspendering, med eller uden varsel:

 • Overbelastning: Direkte eller indirekte stort forbrug, som kan eller vil resultere i overbelastning af virksomhedens eller tredjeparts systemer.
 • Uopfordret e-mail: Udsendelse af større mængder uopfordret e-mails (SPAM).
 • Distribuering af malware: Opbevaring, videresendelse, fremstilling eller brug af malware eller virus software, root kits, password crackers, adware, key-stroke-capture-programmer og andre programmer, der normalt anvendes i ondsindet aktivitet.
 • Phishing: Enhver aktivitet i forbindelse med phishing eller systemer designet til at indsamle personlige oplysninger (navn, kontonumre, brugernavne, adgangskoder m.m.) under falsk påskud er en overtrædelse, der vil medføre suspendering. Splash sider, phishing formularer, e-mail-distribution, proxy e-mail eller indhold med direkte relation til phishing-aktiviteter resulterer i omgående opsigelse.

Disse årsager følger til direkte opsigelse og sletning, uden mulighed for refundering:

 • Terror-relaterede websites: Anvendelse af virksomhedens services til opbevaring, distribuering eller lignende af terrorisme-relaterede aktiviteter er en overtrædelse af betingelser for brug.
 • Denial of Service: Anvendelse af en service leveret af virksomheden til udførelse af denial of service angreb eller ‘distributed denial of service’-angreb er en overtrædelse af vilkår for brug. Alle former for DoS, DDoS eller lignende aktivitet er en overtrædelse af betingelser for brug.
 • Børnepornografi: Anvendelse af virksomhedens services til opbevaring, distribuering eller lignende af børnepornografisk-materiale er ulovligt og vil medføre øjeblikkelig opsigelse og sletning samt anmeldelse til politiet.
 • Ulovlig anvendelse: Enhver brug af virksomhedens services, i direkte forsøg på at udføre ulovlige aktiviteter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Dødstrusler, terror trusler, trusler der kan/vil skade en anden person, overtrædelser af privatlivets fred, svindel med kreditkort, pengeafpresning og andre ulovlige aktiviteter.
 • Bedrageri: Al aktivitet med hensigt på at bedrage slutbrugere.
 • Virksomheden forbeholder sig ret til at automatisk scanne efter og fjerne indhold, der er eller potentielt kan være i strid med virksomhedens handelsbetingelser.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere Kundens services såfremt den forårsager belastning der påvirker systemets stabilitet.
 • Suspendering/sletning kan forekomme ved overtrædelse af virksomhedens handelsbetingelser.
 • Virksomheden forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve services, der indeholder materiale som kan komme virksomheden, virksomhedens renomme eller virksomhedens forretning til skade.

Disse årsager kan medføre til opsigelse af kundeforhold til virksomheden:

 • Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af virksomhedens eller virksomhedens kunders; services, websites eller systemer.
 • Uhensigtsmæssig overforbrug af virksomhedens support-ydelser.
 • Udnyttelse af virksomhedens betingelser, politiker eller lign. til egen vinding.
 • Benyttelse/udnyttelse af virksomhedens ydelser til ulovlig aktivitet, til formål der er eller potentielt kan være til gene for andre kunder og/eller skabe ustabilitet og/eller kompromittere sikkerheden.
 • I tilfælde af misbrug, vil virksomheden afgøre hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

10. Fortrydelsesret

 • Kunden kan inden for de første 30 dage efter køb bede om refundering af produkter, hvis kunden ikke er tilfreds.

11. Force Majeure

 • Virksomheden er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder sabotage, krig, terror, indbrud, strømsvigt, strejke, lockout, boykot, blokade, hærværk, vandskade, brand, røgskade, eksplosion, afsporet tog eller andre omstændigheder som ligger uden for virksomhedens egenkontrol.

12. Lovvalg, værneting og slut

 • Aftalen mellem virksomheden og kunden er underlagt dansk ret. Uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Danmark.
 • Hvis en eller flere af disse bestemmelser i dette dokument ses som at være ugyldige eller ikke kan bringes i praktik, betyder det ikke hele dokumentet er ugyldigt.

13. Fortrolighedspolitik

 • Virksomheden forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet.
 • Virksomheden vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.
 • Virksomheden vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse eller personlige data til nogen tredje part uden din forudgående tilladelse.

14. Forbehold

 • Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre i forretningsbetingelserne uden forudgående varsel.
 • Hvis kunden ikke accepterer disse ændringer, kan kunden sende en anmodning til virksomheden om at opsige sin konto og alle services.
 • Hvis kunden ikke kontakter virksomheden, vil de ændrede vilkår være permanent gældende for samarbejdet mellem kunden og virksomheden.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre i gældende priser for nuværende kunder med 30 dages forudgående varsel.
 • Alle prisændringer skal varsles via e-mail.
 • Virksomheden forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise salg af services til enhver person, organisation eller virksomhed.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at udelukke personer, som virksomheden anser som ubehagelige, uvenlige eller truende.
 • I ekstreme tilfælde kan virksomheden ophæve personens aktive services og udelukke personen for fremtidig køb af services hos virksomheden.
 • Der tages forbehold for stave- og tastefejl.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre fejl i forretningsbetingelserne uden varsel.

 

KØB AF DIGITALE PRODUKTER PÅ JOOMLAKONSULENTEN.DK

1. Bestilling

Joomlakonsulenten.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor altid handle. Det kan dog ske, at jeg lukker den online butik grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig. For at handle på Joomlakonsulenten.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, såfremt du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. Du vælger de varer, du vil købe, og går til betaling.

Når du gennemfører en bestilling, vil du automatisk modtage en kvittering for modtagelse af din bestilling. Vi forbeholder os derfor ret til at annullere bestillingen som følge af udsolgte produkter, tastefejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lign. situationer. Vi trækker selvfølgelig først pengene for din bestilling når vi afsender din ordre.

2. Priser

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms hvis ikke andet fremgår.

3. Betaling

Du kan vælge at betale på følgende måder:

Med kort
VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard/Eurocard. Når du betaler med kort hæves beløbet med det samme. Der er intet betalingsgebyr. 

4. Levering

Udvidelser til download leveres via et download-link direkte på hjemmesiden, hvor du kan logge på dit kundeområde. Her finder du en oversigt over dine købt downloads og licenser.

5. Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret pådigitale varer til download.

6. Afprøvning af varen

Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer, der har været afprøvet ved at klikke på download-linket.

7. Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Dit køb af omfattet af købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld produkt repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid”, efter at du har opdaget manglen ved produktet. Jeg anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig. Du kan reklamere ved at kontakte mig via e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller pr. telefon 71992909. Afhængig af den konkrete situation, vil du modtage de videre instrukser.

8. Rettigheder

Den tildelte adgang til produktet berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer og slutbrugerlicensen, at anvende de købte produkter til personligt og erhvervsmæssigt formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensering. Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter. Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse.

Der henvises til Joomlakonsulentens slutbrugerlicensen.

9. Privatlivspolitik

Læs privatlivspolitikken her. Den dataansvarlige hos Joomlakonsulenten er Michael Sønderup Nielsen.

10. Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger ønsker at klage over et produkt eller tjenesteydelse købt hos mig, skal du kontakte mig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive min e-mail-adresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 • Sidst opdateret den .
Joomlakonsulenten støtter den grønne omstilling
Joomlakonsulenten støtter miljøvenlig pakning
Joomlakonsulenten støtter et sundt arbejdsmiljø
Joomlakonsulenten siger Nej Tak Til Plastik
Joomlakonsulenten støtter sikker browsing
Joomlakonsulentens CSR-profil
Hjælp til Joomla?